Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.02 Organizacja państwa, samorząd terytorialny

1. Symbol
1.02.05
2. Temat badania
Prace geodezyjne i kartograficzne
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Główny Geodeta Kraju

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji w zakresie: mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, katastru nieruchomości i jego modernizacji, geodezyjnej osnowy szczegółowej poziomej i wysokościowej, bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052, z późn. zm.).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa,
  • Regionalne programy operacyjne,
  • Europejska Agenda Cyfrowa,
  • Strategia Sprawne Państwo 2020,
  • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie,
  • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju,
  • Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Obiekty przestrzenne.

7. Zakres przedmiotowy

Informacje o szczegółowej osnowie geodezyjnej. Informacje o mapie zasadniczej. Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji. Informacje o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Informacje o bazie danych obiektów topograficznych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Mapa zasadnicza, kataster nieruchomości, geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, BDOT500, szczegółowa osnowa geodezyjna, w przekrojach: gmina, powiat, województwo.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Pozostałe
  • Badanie służy przygotowaniu danych dla celów własnych i na żądanie zainteresowanych. Dane są udostępniane na życzenie zainteresowanych - czerwiec 2021 r.