Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.21 Ludność, procesy demograficzne

1. Symbol
1.21.01
2. Temat badania
Urodzenia. Dzietność
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o urodzeniach, które są jednym z podstawowych elementów ruchu naturalnego ludności, powodującym zmiany w liczbie i strukturze ludności według płci, wieku oraz stanu cywilnego.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 330 z 10.12.2013, str. 39),
 • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 205/2014 z dnia 4 marca 2014 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii odnośnie do podziałów danych, terminów przekazywania danych oraz zmian danych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 65 z 05.03.2014, str. 10),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 70, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 328/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania, w odniesieniu do statystyk dotyczących przyczyn zgonu, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 90 z 06.04.2011, str. 22).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego,
 • Strategie rozwoju województw.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • organizacje międzynarodowe,
 • odbiorcy indywidualni,
 • inny użytkownik.
Dane osobowe:

Cel badawczy nie może być osiągnięty bez dostępu do danych osobowych. Dane te są niezbędne w celu charakterystyki demograficzno-społecznej badanej zbiorowości.

6. Zakres podmiotowy

Urodzenia zarejestrowane w Polsce przez USC, na terytorium RP w nawiązaniu do osób rezydujących w RP, mające miejsce za granicą w nawiązaniu do osób przebywających czasowo za granicą. Kobiety, które urodziły dziecko, kobiety w wieku rozrodczym (15 - 49 lat).

7. Zakres przedmiotowy

Obywatelstwo, kraj urodzenia. Urodzenie i poród. Małżeństwa. Charakterystyka gospodarstw domowych. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Cechy demograficzne osób. Zgony.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Wykorzystanie danych Ministerstwa Cyfryzacji opisanych w załączniku nr 2 ust. 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Informacje o urodzeniach, w przekrojach: miejsca zamieszkania matki dziecka, tj. gminy imiennie oraz w podziale na tereny miejskie i wiejskie.
Informacje o dzietności - zastępowalność pokoleń (współczynniki płodności i dzietności kobiet, zastępowalność pokoleń brutto i netto), w przekrojach: kraj w podziale na miasto i wieś, makroregiony, województwa, regiony, podregiony, powiaty; według generacji - kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Województw 2021 (Grudzień 2021),
 • Biuletyn statystyczny 2020 (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31 XII ) (Kwiecień 2021),
 • Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30 VI 2020 r.) (Październik 2020),
 • Sytuacja demograficzna Polski do roku 2020. Migracje ludności (Sierpień 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Rocznik Demograficzny 2021 (Listopad 2021),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Urodzenia - dane półroczne (Listopad 2020, Czerwiec 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Urodzenia - dane roczne (Czerwiec 2021),
 • Demografia - Ruch naturalny ludności - Urodzenia - dane półroczne (Październik 2020, Kwiecień 2021),
 • Demografia - Ruch naturalny ludności - Urodzenia - dane roczne (Czerwiec 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Urodzenia martwe według płci noworodka (Czerwiec 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Urodzenia żywe według płci, wagi noworodka przy urodzeniu, kolejności urodzenia i wieku matki (Czerwiec 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Podstawowe wskaźniki i współczynniki demograficzne z zakresu ruchu naturalnego ludności (małżeństwa, rozwody, separacje, urodzenia, zgony, przyrost naturalny) (Czerwiec 2021).