Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.23 Rynek pracy

1. Symbol
1.23.06
2. Temat badania
Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw pracy; Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o liczbie i strukturze bezrobotnych oraz poszukujących pracy (w tym niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy), zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Bieżąca comiesięczna diagnoza przychodów i wydatków Funduszu Pracy dokonywana przez podmioty.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • organizacje międzynarodowe,
 • NBP,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Bezrobotni i poszukujący pracy, zarejestrowani w urzędach pracy. Podmioty gospodarki narodowej, zgłaszające wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej oraz zgłaszające liczbę zakładów pracy oraz liczbę osób objętych zgłoszeniami zwolnień grupowych, zwolnieniami grupowymi i zwolnieniami monitorowanymi.

7. Zakres przedmiotowy

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy. Poszukiwanie pracy. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Fundusz Pracy. Wolne miejsca pracy zgłoszone do urzędów pracy. Poradnictwo zawodowe. Inni klienci urzędów pracy. Instytucje szkoleniowe. Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Zgłoszenia zwolnień grupowych, zwolnienia grupowe i zwolnienia monitorowane zgłoszone do urzędów pracy. Umowy z agencjami zatrudnienia. Programy specjalne i regionalne. Zlecenia działań aktywizacyjnych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba i struktura bezrobotnych w tym: niepełnosprawni bezrobotni oraz poszukujący pracy, w przekrojach: wiek, płeć, poziom wykształcenia; miejsce zamieszkania (miasto, wieś); doświadczenie zawodowe (staż pracy, sektor własności, sekcje PKD, zawód) i czas pozostawania bez pracy; płynność bezrobocia (napływ i odpływ z rejestrów urzędów pracy według przyczyn, w tym wybrane kategorie bezrobotnych).
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, w tym pracy subsydiowanej, w przekrojach: sektor własności ; sekcje PKD ; zawody.
Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe, zwolnienia monitorowane - liczba zakładów pracy oraz liczba osób objętych zgłoszeniami lub zwolnieniami, w przekrojach: sektory własności.
Liczba wypłaconych zasiłków i świadczeń przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań, adresowanych do osób bezrobotnych (i innych podmiotów) dla wybranych kategorii bezrobotnych.
Wydatki funduszu pracy związane z efektywnością programów na rzecz promocji zatrudnienia, w przekrojach: wybrane formy aktywizacji zawodowej.
Wpływy i wydatki oraz stan środków pieniężnych Funduszu Pracy, w przekrojach: rodzaje przychodów i wydatków.
Liczba osób uczestniczących w formach aktywizacji zawodowej, w przekrojach: bezrobotni; poszukujący pracy; inni klienci urzędów pracy; płeć; szczególna sytuacja na rynku pracy; miejsce zamieszkania; cudzoziemcy.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. (Wrzesień 2020).
Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
 • Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju 2020 (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2021 (Grudzień 2021),
 • Bezrobocie rejestrowane 2020 (Czerwiec 2020, Wrzesień 2020, Grudzień 2020, Marzec 2021),
 • Biuletyn statystyczny 2020 (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021).
Internetowe bazy danych
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rynek Pracy - Stopa bezrobocia rejestrowanego (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rynek Pracy - Bezrobotni zarejestrowani według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy (Kwiecień 2020, Lipiec 2020, Październik 2020, Styczeń 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rynek Pracy - Bezrobotni zarejestrowani, bezrobotni nowo zarejestrowani, bezrobotni wyrejestrowani (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek pracy - Bezrobocie rejestrowane (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021).
Tablice publikacyjne
 • Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Przychody i wydatki Funduszu Pracy – strona internetowa MRPiPS (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Dane dotyczące osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu, w ujęciu półrocznym na podstawie sprawozdania MRPiPS-07 – strona internetowa Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (Wrzesień 2020, Marzec 2021),
 • Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia wyrównanie sezonowo w latach 2011-2020 (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021).