Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.01 Stan i ochrona środowiska

1. Symbol
1.01.06
2. Temat badania
Zanieczyszczenie i ochrona powietrza
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Główny Inspektor Ochrony Środowiska; Minister właściwy do spraw klimatu

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat źródeł, rozmiarów i rodzajów zanieczyszczeń emitowanych do powietrza oraz oceny jakości powietrza; o wyposażeniu i efektach eksploatacji urządzeń chroniących powietrze, o zawartości ozonu w atmosferze oraz o promieniowaniu nadfioletowym (UV-B); prowadzonej działalności badawczej i kontrolnej w zakresie zanieczyszczenia powietrza.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
 • ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2158, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko,
 • Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu EUROPA 2020,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 • Umowa Partnerstwa.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Sejm, Senat,
 • administracja rządowa,
 • organizacje międzynarodowe,
 • odbiorcy indywidualni,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Powietrze atmosferyczne. Podmioty gospodarki narodowej szczególnie uciążliwe dla środowiska w zakresie zanieczyszczenia powietrza, emitujące zanieczyszczenia do powietrza objęte międzynarodową klasyfikacją źródeł emisji NFR, emitujące gazy cieplarniane do powietrza sklasyfikowane według metodologii Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), dokonujące międzynarodowego obrotu substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz niektórymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi.

7. Zakres przedmiotowy

Zanieczyszczenie powietrza. Urządzenia ochrony powietrza. Monitoring opadów atmosferycznych. Monitoring jakości powietrza.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Emisja głównych zanieczyszczeń powietrza według międzynarodowej klasyfikacji źródeł emisji NFR (dwutlenek siarki, tlenki azotu, amoniak, niemetanowe lotne związki organiczne, pył zawieszony, tlenek węgla, metale ciężkie, trwałe zanieczyszczenia organiczne) oraz gazów cieplarnianych według metodologii IPCC (dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu, perfluorowęglowodory, fluorowęglowodory, sześciofluorek siarki, trójfluorek azotu), w przekrojach: kraj.
Emisja wybranych gazów cieplarnianych i ich prekursorów (dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu, tlenków azotu, tlenku węgla, dwutlenku siarki), w przekrojach: kraj, województwa.
Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska, w przekrojach: kraj, makroregion, województwa, podregiony, powiaty, miasta, gminy, uzdrowiska; PKD (sekcje, działy, grupy, klasy).
Jakość powietrza i stężenia normowanych zanieczyszczeń, w przekrojach: kraj, aglomeracje i miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, stacje pomiarowe.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Ochrona środowiska 2021 (Listopad 2021),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2021 (Grudzień 2021),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2021 (Grudzień 2021),
 • Polska w Unii Europejskiej 2021 (Lipiec 2021),
 • Polska w liczbach 2021 (Maj 2021),
 • Regiony Polski 2021 (Sierpień 2021).
Informacje sygnalne
 • Ochrona środowiska w 2020 r. (Czerwiec 2021),
 • Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2020 (Grudzień 2020).
Internetowe bazy danych
 • Strateg - System Monitorowania Rozwoju - Środowisko (Październik 2021),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Environment - Air emissions inventories (Kwiecień 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Stan i ochrona środowiska - Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych (Czerwiec 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Stan i Ochrona Środowiska - Zanieczyszczenie i ochrona powietrza (Czerwiec 2021).