Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.25 Warunki życia ludności, pomoc społeczna

1. Symbol
1.25.07
2. Temat badania
Pomoc społeczna
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o infrastrukturze i działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, sieci i działalności stacjonarnych zakładów pomocy społecznej, udzielanej pomocy przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej dla potrzeb przygotowania planu budżetu na kolejny rok, obserwacja stanu zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876),
 • ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja samorządowa - powiat,
 • organizacje międzynarodowe,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • odbiorcy indywidualni,
 • administracja rządowa,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Mieszkańcy stacjonarnych zakładów pomocy społecznej, osoby pracujące w zakładach stacjonarnych pomocy społecznej, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Zakłady stacjonarne pomocy społecznej.

7. Zakres przedmiotowy

Pomoc społeczna. Świadczenia z pomocy społecznej. Zakłady stacjonarne pomocy społecznej. Pracujący, w tym zatrudnieni. Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC: dane dotyczące poradnictwa rodzinnego.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Kwoty świadczeń pomocy społecznej, w przekrojach: kraj, województwa, typ świadczenia.
Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w przekrojach: kraj, województwa, typ świadczenia.
Osoby, którym przyznano świadczenia pomocy społecznej ze względu na powód, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty.
Zakłady stacjonarne pomocy społecznej, w przekrojach: typ zakładu, rodzaj zakładu, grupy mieszkańców, kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Miejsca w zakładach stacjonarnych pomocy społecznej, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Mieszkańcy stacjonarnych zakładów pomocy społecznej, w przekrojach: typ zakładu, wiek, płeć, cechy społeczne, formy odpłatności za pobyt, kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Liczba mieszkańców w ciągu roku, u których zdiagnozowano COVID-19, w tym liczba mieszkańców zmarłych w ciągu roku z powodu COVID-19, w przekrojach: kraj, województwa.
Pracujący i wolontariusze w stacjonarnych zakładach pomocy społecznej, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Liczba pracowników w ciągu roku, u których zdiagnozowano COVID-19, w przekrojach: kraj, województwa.
Organ prowadzący stacjonarne zakłady pomocy społecznej, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Przystosowanie zakładów stacjonarnych pomocy społecznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Osobodni pobytu w stacjonarnych zakładach pomocy społecznej, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2020 r. (Wrzesień 2021),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2021 (Grudzień 2021).
Informacje sygnalne
 • Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w 2020 r. (Maj 2021).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Ochrona zdrowia i opieka społeczna - Placówki stacjonarnej pomocy społecznej (Maj 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Ochrona zdrowia i opieka społeczna - Świadczenia z pomocy społecznej (Sierpień 2020).