Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2021

1.27 Edukacja

1. Symbol
1.27.01
2. Temat badania
Oświata i wychowanie
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji charakteryzujących edukację przedszkolną, podstawową oraz ponadpodstawową dla dzieci i młodzieży, określenie warunków kształcenia i obserwacja przepływu dzieci i młodzieży przez system szkolny oraz uzyskanie informacji o zakresie uzupełniania edukacji przez dorosłych w systemie szkolnym. Ponadto celem badania jest dostarczenie informacji z zakresu wychowania, pomocy dzieciom oraz młodzieży w formach szkolnych i pozaszkolnych, służących m.in. do obliczania wskaźników charakteryzujących warunki kształcenia, jak również uzyskanie informacji o gospodarce finansowej szkół i placówek oświatowych.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 584, z późn. zm.).
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 145 z 04.06.2008, str. 227, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 912/2013 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących systemów kształcenia i szkolenia (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 252 z 24.09.2013, str. 5, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 145 z 10.06.2009, str. 1, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 ,
 • Strategie rozwoju województw,
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030,
 • Regionalne programy operacyjne.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • organizacje międzynarodowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa – województwo,
 • administracja samorządowa – gmina, miasto,
 • administracja samorządowa – powiat.

6. Zakres podmiotowy

Wychowankowie, uczniowie w szkołach i placówkach oświatowych, nauczyciele. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki wychowania pozaszkolnego (pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie i inne placówki o podobnym charakterze działania), formy opieki szkolnej i pozaszkolnej (domy wczasów dziecięcych, świetlice, koła i zespoły zainteresowań w szkołach, internaty, bursy, stancje, stołówki szkolne).

7. Zakres przedmiotowy

Wychowankowie placówek oświatowych. Uczniowie. Pracujący, w tym zatrudnieni. Placówki edukacyjne i wychowawcze. Absolwenci.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba komputerów w szkole, w tym z dostępem do Internetu (w tym szerokopasmowym), liczba komputerów w szkole przeznaczonych do użytku uczniów, w tym z dostępem do Internetu (w tym szerokopasmowym), w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, charakter miejscowości (miasto/wieś), typy szkół.
Liczba szkół posiadających komputery, w tym z dostępem do Internetu (w tym szerokopasmowym), liczba szkół posiadających komputery przeznaczone do użytku uczniów, w tym z dostępem do Internetu (w tym szerokopasmowym), w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, charakter miejscowości (miasto/wieś), typy szkół.
Zakres dostosowania szkół i innych placówek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych (dostosowane całkowicie, częściowo czy niedostosowane), w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, typy szkół i placówek oświatowych, zakres dostosowania szkoły lub innej placówki oświatowej do potrzeb osób niepełnosprawnych (dostosowana całkowicie, częściowo czy niedostosowana).
Organy prowadzące szkoły, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego oraz kolegia pracowników służb społecznych, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, charakter miejscowości (miasto/wieś), typy placówek oświatowych, organy prowadzące.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, charakter miejscowości (miasto/wieś), typy szkół, nazwa kwalifikacji, płeć.
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, w tym objęte kształceniem specjalnym ze względu na określony rodzaj niepełnosprawności, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, charakter miejscowości (miasto/wieś), formy wychowania przedszkolnego, płeć, wiek, rodzaj niepełnosprawności.
Uczniowie słuchacze i absolwenci, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, charakter miejscowości (miasto/wieś), typy szkół, klasy, oddziały, zawody w szkolnictwie branżowym i artystycznym, wiek, płeć.
Uczniowie uprawnieni do dowożenia do szkół, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, charakter miejscowości (miasto/wieś), typy szkół, klasy, odległość zamieszkania od szkoły.
Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, typy szkół, miejsce odbywania praktyk zawodowych.
Uczniowie cudzoziemcy (w tym z krajów członkowskich Unii Europejskiej), w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, charakter miejscowości (miasto/wieś), kraj pochodzenia, typy szkół, płeć.
Uczniowie objęci kształceniem specjalnym, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, typy szkół, typ oddziału, płeć, rodzaj niepełnosprawności.
Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, charakter miejscowości (miasto/wieś), typy szkół, rodzaj oddziału, płeć.
Uczniowie, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, klasy wielkości obszarów gmin/miast (miejsca zamieszkania ucznia), typy szkół, płeć.
Spełnianie obowiązku szkolnego, rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku nauki oraz nauki poza przedszkolem i szkołą, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, charakter miejscowości (miasto/wieś), typy szkół, płeć.
Wyniki klasyfikacji uczniów i słuchaczy, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, typy szkół.
Nauczyciele realizujący obowiązkowe zadania dydaktyczne – pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni (w przeliczeniu na pełne etaty), w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, charakter miejscowości (miasto/wieś), typy szkół, rodzaj zatrudnienia.
Nauczyciele w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, charakter miejscowości (miasto/wieś), formy wychowania przedszkolnego, rodzaj zatrudnienia, stopień awansu zawodowego.
Nauczanie języków obcych, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, typy szkół.
Nauczanie języka ojczystego mniejszości narodowych, etnicznych i języka regionalnego oraz organizacja nauczania uczniów pochodzenia romskiego, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, typy szkół, klasa.
Pomieszczenia szkolne (pracownie szkolne, w tym komputerowe, języków obcych, ćwiczeń praktycznych, sale lekcyjne, sale gimnastyczne, pływalnie/baseny), rodzaje terenów sportowych, rodzaje pomieszczeń sportowych, rodzaje urządzeń rekreacyjno-sportowych, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, typy szkół i placówek oświatowych, rodzaje pomieszczeń.
Liczba książek w woluminach (tomach) w bibliotekach szkolnych, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, charakter miejscowości (miasto/wieś), typy szkół.
Liczba materiałów dydaktycznych na nośnikach elektronicznych w bibliotekach szkolnych, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, charakter miejscowości (miasto/wieś), typy szkół.
Absolwenci przystępujący i zdający egzaminy, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, płeć, charakter miejscowości (miasto/wieś), typy szkół.
Liczba pracowni do prowadzenia praktycznej nauki zawodu, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, typy szkół.
Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dowożeni do szkół, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, typy szkół.
Uczniowie objęci zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, typy szkół.
Uczniowie i wychowankowie, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, typy szkół i innych placówek oświatowych, płeć, klasy, wielkości obszarów gmin (miast).
Doradcy zawodowi, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, typy szkół .
Uczniowie korzystający z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne) oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, charakter miejscowości (miasto/wieś).
Wyniki egzaminów ósmoklasisty, zawodowych i maturalnych, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, charakter miejscowości (miasto/wieś), typy szkół, przedmioty szkolne, poziom podstawowy i rozszerzony egzaminu.
Uczniowie korzystający z dożywiania w szkole, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, charakter miejscowości, organy prowadzące, sektory, organizacja i realizacja podstawy programowej, typy szkół.
Uczniowie korzystający z internatów, świetlic oraz burs, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, organy prowadzące, sektory, organizacja i realizacja podstawy programowej, typy szkół.
Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, rok urodzenia (według wieku 2–7 lat).
Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinety stomatologiczne, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, organy prowadzące, sektory, organizacja i realizacja podstawy programowej, typy szkół.
Poszczególne formy działalności opiekuńczej i wychowawczej, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, typ ośrodka, organ prowadzący, typ wychowanka, charakter miejscowości.
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, typy szkół i innych placówek oświatowych, rodzaj zajęć (kół), organ prowadzący.
Uczniowie otrzymujący stypendia i zasiłki, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, typy placówek oświatowych, rodzaj stypendium, charakter miejscowości, organ prowadzący, sektory, organizacja i realizacja podstawy programowej.
Przychody, koszty, bilans, nakłady inwestycyjne, fundusz rady rodziców, liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, liczba uczniów/wychowanków w szkołach i placówkach oświatowych oraz liczba nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w przekrojach: poziom edukacji.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2021/2022” (Październik 2022),
 • „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2022” (Grudzień 2022),
 • „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2022” (Lipiec 2022),
 • „Rocznik Statystyczny Województw 2022” (Grudzień 2022),
 • „Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2022” (Listopad 2022).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza OECD – Education (Listopad 2022, Wrzesień 2023, Listopad 2023),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu – Education and training (Listopad 2022, Wrzesień 2023, Listopad 2023),
 • Bank Danych Lokalnych – Szkolnictwo (Wrzesień 2022),
 • Bank Danych Lokalnych – Wychowanie przedszkolne (Wrzesień 2022),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Edukacja – Wychowanie przedszkolne. Placówki wychowania przedszkolnego (Grudzień 2022),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Edukacja – Wychowanie przedszkolne. Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego (Grudzień 2022),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Edukacja – Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Liczba szkół (Wrzesień 2022),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Edukacja – Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Liczba uczniów (Wrzesień 2022).