Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2022

1.45 Działalność rolnicza

1. Symbol
1.45.09
2. Temat badania
Pogłowie i produkcja bydła oraz innych gatunków zwierząt gospodarskich (bez świń)
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw rolnictwa

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o stanie pogłowia zwierząt gospodarskich według gatunków, grup wiekowo-użytkowych, oszacowania fizycznych rozmiarów produkcji zwierzęcej (m.in. produkcji żywca rzeźnego poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, mleka, jaj, wełny), a także informacji o pogłowiu zwierząt w sztukach fizycznych, o zróżnicowaniu pogłowia według grup użytkowych pozwalających na określenie struktury stada ze wskazaniem na główny kierunek produkcyjny (np. produkcja mleka czy żywca rzeźnego), intensywności produkcji danego gatunku zwierząt gospodarskich oraz uzyskania danych o liczbie wykonywanych zabiegów unasienniania krów i jałowic.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1165/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie statystyk dotyczących zwierząt gospodarskich i mięsa i uchylające dyrektywy Rady 93/23/EWG, 93/24/EWG oraz 93/25/EWG (Dz. Urz. UE L 321 z 01.12.2008, str. 1, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 617/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych w odniesieniu do jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego (Dz. Urz. UE L 168 z 28.06.2008, str. 5, z późn. zm.).
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • ambasady zagraniczne,
 • administracja rządowa,
 • organizacje międzynarodowe,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).
Dane osobowe:

Konieczność pozyskania danych osobowych wynika z przyjętej metodologii badania, zebrania kompletnych informacji bezpośrednio od respondentów z wykorzystaniem technologii internetowych i informacyjno-telekomunikacyjnych oraz wykorzystania do opracowywania wyników badania danych z systemów administracyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Polskiego Związku Hodowców Koni.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, zajmujące się chowem, hodowlą i reprodukcją zwierząt gospodarskich, pozyskiwaniem, konfekcjonowaniem, przechowywaniem i dostarczaniem nasienia buhajów; prowadzące działalność związaną z wylęgiem drobiu oraz pakowaniem jaj konsumpcyjnych drobiu. Gospodarstwa rolne osób fizycznych, gospodarstwa rolne prowadzące chów bydła, gospodarstwa rolne prowadzące chów owiec, gospodarstwa rolne prowadzące chów drobiu. Rzeźnie oraz pozostałe podmioty prowadzące działalność związaną z ubojem zwierząt gospodarskich.

7. Zakres przedmiotowy

Pogłowie zwierząt gospodarskich (bez świń). Wylęgi drobiu. Ubój zwierząt. Produkcja żywca wołowego. Produkcja żywca baraniego. Produkcja żywca drobiowego. Produkcja żywca koziego. Produkcja i zagospodarowanie mleka krowiego. Produkcja i zagospodarowanie mleka owczego. Produkcja wełny. Produkcja i zagospodarowanie jaj. Produkcja i zagospodarowanie miodu. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Cechy organizacyjno-prawne. Użytkowanie gruntów, grupy użytków, grupy upraw, formy własności.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.45.03 Użytkowanie gruntów.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Pogłowie zwierząt gospodarskich (poza świniami), produkcja zwierzęca (żywca, mięsa, mleka, jaj, wełny, miodu), urodzenia i padnięcia bydła, w przekrojach: kraj; województwa; NUTS 2.
Liczba nałożonych jaj wylęgowych według gatunków drobiu, kierunku wykorzystania piskląt i typu użytkowego, liczba wylężonych piskląt według gatunków drobiu, kierunku wykorzystania i typu użytkowego, w przekrojach: kraj.
Liczba ubitych zwierząt w rzeźniach przemysłowych i lokalnych (bydła, owiec, kóz, koni, drobiu, królików – sztuki, waga żywa), w przekrojach: kraj.
Ubój rytualny zwierząt – liczba ubitych zwierząt w rzeźniach przemysłowych i lokalnych (bydła, drobiu – sztuki, waga żywa), w przekrojach: kraj.
Produkcja jaj konsumpcyjnych drobiu, w przekrojach: kraj.
Liczba wykonywanych zabiegów unasienniania krów i jałowic, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Zwierzęta gospodarskie w 2022 r.” (Lipiec 2023),
 • „Rolnictwo w 2022 r.” (Listopad 2023),
 • „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2023” (Grudzień 2023).
Informacje sygnalne
 • „Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2022 r.” (Wrzesień 2022),
 • „Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2022 r.” (Styczeń 2023),
 • „Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2022 r.” (Wrzesień 2023).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych – Rolnictwo – Pogłowie zwierząt – stan w czerwcu (Listopad 2022),
 • Bank Danych Lokalnych – Rolnictwo – Pogłowie zwierząt – stan w grudniu (Maj 2023),
 • Bank Danych Lokalnych – Rolnictwo – Produkcja zwierzęca (Październik 2023).