Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2023

1.44 Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny

1. Symbol
1.44.16
2. Temat badania
Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o pozyskaniu (wydobyciu) węgla kamiennego ze źródeł krajowych, pozyskiwaniu węgla kamiennego ze źródeł zagranicznych, jego dystrybucji, parametrach jakościowych, o przychodach, kosztach i wynikach z działalności, zatrudnieniu, wydajności pracy, płacach, przepracowanym czasie pracy, inwestycjach modernizacyjnych, odtworzeniowych i udostępniających nowe zasoby węgla kamiennego, o płatnościach publicznoprawnych i cywilnoprawnych, strukturze zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych, należnościach, o zasobach węgla kamiennego, skutkach środowiskowych działalności górnictwa węgla kamiennego, odmetanowywaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego oraz zapewnienia informacji o pozyskaniu (wydobyciu) węgla brunatnego ze źródeł krajowych, sprzedaży, parametrach jakościowych wyprodukowanego i sprzedanego węgla brunatnego, badaniu podlegają: pozyskanie i dystrybucja węgla kamiennego, zatrudnienie, wydajność, płace w górnictwie węgla kamiennego, działalność inwestycyjna oraz wyniki ekonomiczno-finansowe, koszty pozyskania węgla kamiennego, zasoby węgla kamiennego, skutki środowiskowe działalności górnictwa węgla kamiennego, odmetanowywanie i zagospodarowanie metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego. Pozyskanie ze źródeł krajowych i dystrybucja w kraju węgla brunatnego. Uzyskanie danych dla GUS, Komisji Europejskiej (Dyrekcji Generalnej do spraw Energii Komisji Europejskiej) oraz EURACOAL-u (Europejskiego Stowarzyszenia dla Węgla Kamiennego i Brunatnego).
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Polityka ekologiczna państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej,
 • Polityka Energetyczna Polski do 2040 r..
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy 05.1, 05.2. Podmioty prowadzące działalność usługową wspomagającą pozostałe górnictwo i wydobywanie, zaklasyfikowane według PKD do grupy 09.9, w części dotyczącej węgla kamiennego oraz podmioty prowadzące import oraz przywóz (nabycie wewnątrzunijne) węgla kamiennego.

7. Zakres przedmiotowy

Produkcja i jakość węgla kamiennego. Zasoby węgla kamiennego. Zapasy węgla kamiennego. Import i przywóz węgla kamiennego. Wywóz i eksport węgla kamiennego. Wydobycie i wydajność w górnictwie węgla kamiennego. Wskaźniki eksploatacyjne zakładu przeróbczego. Wskaźniki techniczne w kopalni węgla kamiennego. Metanowość kopalń. Skutki środowiskowe działalności górnictwa węgla kamiennego. Wieloletnie inwestycje w górnictwie węgla kamiennego. Wydobycie, sprzedaż i zapasy oraz jakość węgla brunatnego. Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Dane bilansowe. Nakłady inwestycyjne. Wynagrodzenia. Ruch zatrudnionych. Pracujący, w tym zatrudnieni. Czas pracy.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Bilans zasobów węgla kamiennego, w przekrojach: rodzaje węgla, okres ważności koncesji na wydobywanie węgla, głębokość zalegania.
Wysokość obciążeń publicznoprawnych i cywilnoprawnych w górnictwie węgla kamiennego, stan i struktura zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych publicznoprawnych i cywilnoprawnych, stan i struktura należności.
Nakłady inwestycyjne w górnictwie węgla kamiennego i źródła ich finansowania, w przekrojach: rodzaje inwestycji (modernizacyjne, odtworzeniowe, początkowe).
Przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego normatywny i ponadnormatywny, w przekrojach: miejsce zatrudnienia.
Bilans zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego, wydajność pracy, przeciętne płace przy uwzględnieniu kategorii stanowisk.
Koszty i wyniki produkcji oraz sprzedaży węgla kamiennego przy uwzględnieniu kosztów rodzajowych, wyniki poszczególnych rodzajów działalności.
Wielkości rzeczowo-finansowe charakteryzujące skutki środowiskowe działalności górnictwa węgla kamiennego.
Ilość metanu wydzielonego w procesie eksploatacji węgla kamiennego oraz jego zagospodarowanie.
Wydobycie, sprzedaż, parametry jakościowe węgla brunatnego.
Pozyskanie (wydobycie netto), sprzedaż z podziałem na odbiorców krajowych, wywóz do krajów UE oraz eksport poza kraje UE, sprzedaż, w przekrojach: ceny zbytu, parametry jakościowe, rodzaje, typy i sortymenty węgla kamiennego, import węgla kamiennego z podaniem wybranych parametrów jakościowych, wartością importu oraz z podziałem na kierunki dostaw (odbiorcy krajowi).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje innych jednostek
 • „Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego w okresie sprawozdawczym” (maj 2023, sierpień 2023, listopad 2023, marzec 2024),
 • „Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego do celów energetycznych przez samodzielne zakłady wzbogacania i uśredniania węgla w Polsce w okresie sprawozdawczym” (maj 2023, sierpień 2023, listopad 2023, marzec 2024),
 • „Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce w okresie sprawozdawczym” (maj 2023, sierpień 2023, listopad 2023, marzec 2024),
 • „Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski w okresie sprawozdawczym” (maj 2023, sierpień 2023, listopad 2023, marzec 2024),
 • „Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w okresie sprawozdawczym” (maj 2023, sierpień 2023, listopad 2023, marzec 2024),
 • „Zatrudnienie, wydajność i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w okresie sprawozdawczym” (maj 2023, sierpień 2023, listopad 2023, marzec 2024),
 • „Środowiskowe skutki działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w układzie narastającym” (sierpień 2023, luty 2024),
 • „Informacja o odmetanowaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego na podstawie sprawozdania G-09.11” (wrzesień 2023, marzec 2024),
 • „Informacja o zasobach węgla kamiennego na podstawie sprawozdania G-09.9” (czerwiec 2024).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Eurostat, IEA, ONZ – Energia (luty 2023, marzec 2023, kwiecień 2023, maj 2023, czerwiec 2023, lipiec 2023, sierpień 2023, wrzesień 2023, październik 2023, listopad 2023, grudzień 2023, styczeń 2024, luty 2024, marzec 2024).