Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2023

1.01 Stan i ochrona środowiska

1. Symbol
1.01.06
2. Temat badania
Zanieczyszczenie i ochrona powietrza
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Główny Inspektor Ochrony Środowiska; Minister właściwy do spraw klimatu

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat źródeł, rozmiarów i rodzajów zanieczyszczeń emitowanych do powietrza oraz oceny jakości powietrza; na temat wyposażenia i efektów eksploatacjnych urządzeń chroniących powietrze, na temat zawartości ozonu w atmosferze oraz na temat promieniowania nadfioletowego (UV-B); prowadzonej działalności badawczej i kontrolnej w zakresie zanieczyszczenia powietrza.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Sejm, Senat,
 • administracja rządowa,
 • organizacje międzynarodowe,
 • odbiorcy indywidualni,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Powietrze atmosferyczne. Podmioty gospodarki narodowej szczególnie uciążliwe dla środowiska z powodu zanieczyszczenia powietrza, emitujące zanieczyszczenia do powietrza objęte międzynarodową klasyfikacją źródeł emisji NFR, emitujące gazy cieplarniane do powietrza sklasyfikowane według metodologii Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), dokonujące międzynarodowego obrotu substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz niektórymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi., emitujące zanieczyszczenia do powietrza objęte międzynarodową klasyfikacją źródeł emisji NFR, emitujące gazy cieplarniane do powietrza sklasyfikowane według metodologii Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), dokonujące międzynarodowego obrotu substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz niektórymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi.

7. Zakres przedmiotowy

Zanieczyszczenie powietrza. Urządzenia ochrony powietrza. Monitoring opadów atmosferycznych. Monitoring jakości powietrza.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Emisja głównych zanieczyszczeń powietrza według międzynarodowej klasyfikacji źródeł emisji NFR (dwutlenku siarki, tlenków azotu, amoniaku, niemetanowych lotnych związków organicznych, pyłu zawieszonego, tlenku węgla, metali ciężkich, trwałych zanieczyszczeń organicznych) oraz gazów cieplarnianych według metodologii IPCC (dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu, perfluorowęglowodorów, fluorowęglowodorów, sześciofluorku siarki, trójfluorku azotu), w przekrojach: kraj.
Emisja wybranych gazów cieplarnianych i ich prekursorów (dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu, tlenków azotu, tlenku węgla, dwutlenku siarki), w przekrojach: kraj, województwa.
Jakość powietrza i stężenia normowanych zanieczyszczeń, w przekrojach: kraj, aglomeracje i miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców, stacje pomiarowe.
Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 3, powiaty, miasta, gminy, uzdrowiska, PKD (sekcje, działy, grupy, klasy).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Ochrona środowiska 2024” (listopad 2024),
 • „Rocznik Statystyczny Przemysłu 2024” (grudzień 2024),
 • „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2024” (lipiec 2024),
 • „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2024” (grudzień 2024),
 • „Rocznik Statystyczny Województw 2024” (grudzień 2024),
 • „Polska w Unii Europejskiej 2024” (lipiec 2024),
 • „Polska w liczbach 2024” (maj 2024),
 • „Regiony Polski 2024” (sierpień 2024).
Informacje sygnalne
 • „Ochrona środowiska w 2023 r.” (czerwiec 2024).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu – Ochrona środowiska – Emisja gazów do powietrza (kwiecień 2025),
 • Bank Danych Lokalnych – Stan i ochrona środowiska – Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych (czerwiec 2024),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Stan i Ochrona Środowiska – Zanieczyszczenie i ochrona powietrza (wrzesień 2024),
 • Strateg – System Monitorowania Rozwoju – Środowisko (październik 2024).