Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
KNF-02 - sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji
Gestor zestawu:
Zestawy danych Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
KNF-02 - sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 10 maja 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 9 sierpnia 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 9 listopada 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 11 lutego 2019 r. za IV kwartał 2018 r., do 22 lipca 2019 r. za rok 2018 - dane zweryfikowane przez biegłego rewidenta;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 42. i 70. dnia po kwartale, narastająco za I kwartał 2018 r., za II kwartał 2018 r., za III kwartał 2018 r., za IV kwartał 2018 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Komisja Nadzoru Finansowego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 sierpnia 2019 r. za rok 2018 - dane zweryfikowane przez biegłego rewidenta;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Działalność zakładów ubezpieczeń. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.04 1.67.07