Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
L-02 - sprawozdanie o zadrzewieniach
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
L-02 - sprawozdanie o zadrzewieniach
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną zaklasyfikowaną wg PKD do działów 01 i 02 sekcji A, a także niezależnie od zaklasyfikowania działalności, w przypadku, gdy posiadają lub prowadzą nasadzenia zadrzewień, z wyjątkiem urzędów gmin i dzielnic m.st. Warszawy;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w roku do 31 stycznia 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Zadrzewienia.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.23
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019