Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
MN-02 - sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Źródło danych:
MN-02 - sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej bez względu na liczbę pracujących, prowadzące działalność w dziedzinie biotechnologii;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 29 kwietnia 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Działalność badawcza i rozwojowa. Działalność w dziedzinie biotechnologii. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.12
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019