Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
MZ-30 - sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
MZ-30 - sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego, leczenia odwykowego, rehabilitacji narkomanów z wyłączeniem szpitali ogólnych oraz regionalne ośrodki psychiatrii sądowej, Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 lutego 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl, urząd wojewódzki, Instytut Psychiatrii i Neurologii
Instytut Psychiatrii i Neurologii;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 17 czerwca 2019 r. za rok 2018 - dane wstępne, do 16 września 2019 r. za rok 2018 - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Instytut Psychiatrii i Neurologii;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 17 czerwca 2019 r. za rok 2018 - dane wstępne, do 16 września 2019 r. za rok 2018 - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy nieruchomości. Charakterystyka placówek leczniczych. Czas pracy. Kadra medyczna. Pracujący, w tym zatrudnieni. Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność. Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019