Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
MGM-RW - sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Źródło danych:
MGM-RW - sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy gmin;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci papierowej;
zbiór danych;
wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych
Wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 29 marca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 17 maja 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Obiekty małej retencji wodnej.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019