Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
załącznik nr 4 do sprawozdania MRPiPS-01 - poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych, kształcenie ustawiczne
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Źródło danych:
załącznik nr 4 do sprawozdania MRPiPS-01 - poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych, kształcenie ustawiczne pracowników
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Powiatowe urzędy pracy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 9 kwietnia 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
wojewódzkie urzędy pracy
Wojewódzkie urzędy pracy za działalność własną i powiatowych urzędów pracy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 11 kwietnia 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy. Instytucje szkoleniowe. Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Obciążenie respondentów. Poradnictwo zawodowe. Poszukiwanie pracy.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019