Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
G-11n - sprawozdanie o cenach produktów naftowych i biopaliw
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Energii
Źródło danych:
G-11n - sprawozdanie o cenach produktów naftowych i biopaliw
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność w zakresie obrotu produktami naftowymi;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Tygodniowo we wtorek do godz. 10:00 według stanu na poniedziałek;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Energii, portal sprawozdawczy www.are.waw.pl
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.11
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019