Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
MS-S10o - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-S10o - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Sądy okręgowe;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 10 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 10 stycznia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dozór w okresie warunkowego przedterminowego zwolnienia. Dozór w okresie warunkowego umorzenia postępowania. Dozór w okresie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności. Ewidencja spraw. Inne orzeczenia sądu penitencjarnego. Liczba orzeczeń oraz osób skierowanych do wykonania. Obciążenia administracyjne respondentów. Odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia. Orzeczenia będące wynikiem działania sądu z urzędu. Orzeczenia na podstawie art. 94 kk i art. 96 kk. Orzeczenia na podstawie art. 95a kk. Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności. Skazani nieosadzeni w aresztach śledczych lub zakładach karnych. Środek karny zakazu wstępu na imprezę masową. Umorzenie postępowania wykonawczego w trybie art. 15 § 1 kkw. Warunkowe przedterminowe zwolnienie. Warunkowe umorzenie postępowania. Warunkowe zawieszenie wykonania kary. Wykonywanie kary grzywny. Wykonywanie środków karnych i zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego. Wykonywanie środków karnych, obowiązków w okresie warunkowego umorzenia postępowania. Wykonywanie środków karnych, obowiązków w okresie warunkowego zawieszenia kary. Wykonywanie środków zabezpieczających orzeczonych na podstawie art. 93a kk. Zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej. Zastępcza kara pozbawienia wolności. Zawieszenie postępowania wykonawczego w trybie art. 15 § 2 kkw.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019