Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-S10o - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ewidencja spraw Ewidencja spraw w wykazach wykonawczych
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10O_1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10O_1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Warunkowe umorzenie postępowania Warunkowe umorzenie postępowania
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10O_2.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10O_2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Wykonywanie środków karnych, obowiązków w okresie warunkowego umorzenia postępowania Wykonywanie środków karnych, środków kompensacyjnych, oraz przepadku obowiązków w okresie warunkowego umorzenia postępowania
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10O_2.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10O_2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
4 Dozór w okresie warunkowego umorzenia postępowania Dozór w okresie warunkowego umorzenia postępowania
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10O_2.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10O_2.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Warunkowe umorzenie postępowania Podjęcie warunkowego umorzenia postępowania (w okresie sprawozdawczym)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10O_2.4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10O_2.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Wykonywanie kary grzywny Wykonywanie kary grzywny samoistnej - orzeczenia
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10O_3.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10O_3.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Wykonywanie kary grzywny Wykonywanie kary grzywny orzeczonej przy zastosowaniu przepisów przejściowych ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. (Dz. U. poz. 396)
 • Art. 16 ust. 1 pkt (S10O_3.1.A_W)
 • Liczba (S10O_3.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Wykonywanie kary grzywny Wykonywanie kary grzywny orzeczonej obok kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10O_3.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10O_3.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Zastępcza kara pozbawienia wolności Zastępcza kara pozbawienia wolności orzeczona w okresie sprawozdawczym w zamian za nieuiszczoną grzywnę
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10O_3.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10O_3.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Liczba orzeczeń oraz osób skierowanych do wykonania Liczba orzeczeń oraz osób skierowanych do wykonania, w których zawarto rozstrzygnięcie wydane na podstawie art. 62 kk i 77 § 2 kk
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10O_4.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10O_4.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Skazani nieosadzeni w aresztach śledczych lub zakładach karnych Skazani nieosadzeni w aresztach śledczych lub zakładach karnych, przyczyny nieosadzenia
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10O_4.2_W)
 • Liczby (S10O_4.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
12 Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności – osoby
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10O_4.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10O_4.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
13 Warunkowe zawieszenie wykonania kary Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności w trybie art. 152 kkw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10O_4.4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10O_4.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego Wnioski o udzielenie zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (s.d.e.)
 • Wnioski w okresie miesięcznym (S10O_5.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10O_5.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
15 Odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego Podmioty, które złożyły wnioski o udzielenie zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
 • Podmioty w okresie sprawozdawczym (S10O_5.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10O_5.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
16 Odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego Liczba osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10O_5.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10O_5.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
17 Środek karny zakazu wstępu na imprezę masową Środek karny zakazu wstępu na imprezę masową z obowiązkiem przebywania skazanego w określonych miejscach stałego pobytu kontrolowany w sposób określony w przepisach o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
 • Ogółem orzeczenia przekazane do sądu penitencjarnego (S10O_5.4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10O_5.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
18 Warunkowe przedterminowe zwolnienie Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10O_5.5_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10O_5.5_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
19 Wykonywanie środków karnych i zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego Wykonywanie środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10O_5.6_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10O_5.6_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
20 Warunkowe zawieszenie wykonania kary Warunkowe zawieszenie wykonania kary
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10O_6.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10O_6.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
21 Wykonywanie środków karnych, obowiązków w okresie warunkowego zawieszenia kary Wykonywanie środków karnych, obowiązków, środków kompensacyjnych lub przepadku w okresie warunkowego zawieszenia kary
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10O_6.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10O_6.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
22 Orzeczenia będące wynikiem działania sądu z urzędu Orzeczenia będące wynikiem działania sądu z urzędu lub rozpoznania wniosku w przedmiocie dozoru oraz obowiązków w okresie próby przy warunkowym zawieszeniu kary (w okresie sprawozdawczym)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10O_6.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10O_6.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
23 Dozór w okresie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności Dozór w okresie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności – osoby, przyczyny zakończenia
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10O_6.4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10O_6.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
24 Zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej Zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej (w okresie sprawozdawczym)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10O_6.5_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10O_6.5_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
25 Warunkowe przedterminowe zwolnienie Warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10O_7.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10O_7.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
26 Warunkowe przedterminowe zwolnienie Warunkowe przedterminowe zwolnienie – wnioski / działanie z urzędu / zażalenia
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10O_7.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10O_7.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
27 Warunkowe przedterminowe zwolnienie Wykonywanie obowiązków w okresie warunkowego przedterminowego zwolnienia
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10O_7.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10O_7.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
28 Orzeczenia będące wynikiem działania sądu z urzędu Orzeczenia będące wynikiem działania sądu z urzędu lub rozpoznania wniosku w przedmiocie dozoru oraz obowiązków w okresie próby przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu (w okresie spra-wozdawczym)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10O_7.4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10O_7.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
29 Dozór w okresie warunkowego przedterminowego zwolnienia Dozór w okresie warunkowego przedterminowego zwolnienia – osoby, przyczyny zakończenia
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10O_7.5_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10O_7.5_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
30 Odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia Odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia (w okresie sprawozdawczym)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10O_7.6_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10O_7.6_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
31 Orzeczenia na podstawie art. 94 kk i art. 96 kk Orzeczenia na podstawie art. 94 kk i art. 96 kk
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10O_8.1_W)
 • Liczba (S10O_8.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
32 Orzeczenia na podstawie art. 95a kk Orzeczenia na podstawie art. 95a kk
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10O_8.2_W)
 • Liczba (S10O_8.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
33 Wykonywanie środków zabezpieczających orzeczonych na podstawie art. 93a kk Wykonywanie środków zabezpieczających orzeczonych na podstawie art. 93a kk
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10O_8.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10O_8.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
34 Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10O_9.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10O_9.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
35 Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności – zażalenia
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10O_9.2_W)
 • Liczby (S10O_9.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
36 Inne orzeczenia sądu penitencjarnego Inne orzeczenia sądu penitencjarnego i zarządzenia sędziego penitencjarnego
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10O_10_W)
 • Liczby (S10O_10_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
37 Zawieszenie postępowania wykonawczego w trybie art. 15 § 2 kkw Zawieszenie postępowania wykonawczego w trybie art. 15 § 2 kkw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10O_11_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10O_11_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
38 Umorzenie postępowania wykonawczego w trybie art. 15 § 1 kkw Umorzenie postępowania wykonawczego w trybie art. 15 § 1 kkw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10O_12_W)
 • Liczba osób (w okresie sprawozdawczym) (S10O_12_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
39 Wykonywanie środków karnych, obowiązków w okresie warunkowego umorzenia postępowania Wykonywanie środków karnych, środków kompensacyjnych, oraz przepadku obowiązków w okresie warunkowego umorzenia postępowania
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10O_13_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10O_13_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
40 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10O_14_W)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego