Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
MS-S19k - sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-S19k - sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 10 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 10 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 10 października 2019 r. za trzy kwartały 2019 r., do 10 stycznia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Czas trwania postępowania sądowego. Ewidencja i przyczyny ponownych wpisów. Ewidencja spraw. Liczba biegłych/podmiotów wydających opinie w sprawach. Liczba powołań tłumaczy. Liczba sesji i terminowość sporządzania uzasadnień. Liczba spraw, w których po wydaniu orzeczenia sądu odwoławczego akta zwrócono sądowi I instancji. Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału). Obciążenia administracyjne respondentów. Obsada Sądu (Wydziału). Skargi. Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium. Sprawy zawieszone. Terminowość obiegu spraw odwoławczych i zażaleniowych. Terminowość przyznawania wynagrodzeń. Terminowość sporządzania opinii pisemnych. Terminowość sporządzania tłumaczeń pisemnych. Wyznaczenie pierwszej rozprawy/posiedzenia spraw.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019