Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
MS-S20KRS - sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-S20KRS - sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Sądy rejonowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 10 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 10 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 10 października 2019 r. za trzy kwartały 2019 r., do 10 stycznia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Czas trwania postępowania sądowego. Ewidencja spraw. Kontrolka skarg. Liczba biegłych/podmiotów wydających opinie w sprawach. Liczba powołań tłumaczy. Liczba spraw załatwionych przez sędziów i referendarzy. Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału). Obciążenia administracyjne respondentów. Obsada Sądu (Wydziału). Rejestr Dłużników Niewypłacalnych - sprawy o rejestrację. Rejestr Przedsiębiorców - sprawy o rejestrację. Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej –sprawy o rejestrację. Skargi. Sprawy inne. Sprawy niezałatwione. Terminowość przyznawania wynagrodzeń. Terminowość sporządzania opinii pisemnych. Terminowość sporządzania tłumaczeń pisemnych. Zmiany w rejestrach.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019