Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
MS-S6o - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-S6o - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Sądy okręgowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 12 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 13 stycznia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Grzywna obok pozbawienia wolności. Kwota przepadku korzyści majątkowej. Nieletni skazani jak dorośli. Obciążenia administracyjne respondentów. Ograniczenie wolności. Orzeczone środki karne, przepadek i środki kompensacyjne. Orzekane środki probacyjne. Osądzeni według rodzajów przestępstw. Osądzeni wg rodzajów przestępstw i kar. Postępowania karne. Świadczenia pieniężne. Wymiar grzywny samoistnej.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019