Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
załącznik nr 1 do R-08 - sprawozdanie o powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
załącznik nr 1 do R-08 - sprawozdanie o powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - wg jednostek lokalnych;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 11 lipca 2019 r. za okres wiosenny 2019 r., do 7 listopada 2019 r. za okres jesienny 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Powierzchnia upraw ogrodniczych w gospodarstwach rolnych. Zbiory upraw ogrodniczych w gospodarstwach rolnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019