Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
B-01 - sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
B-01 - sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej (z wyłączeniem jednostek budżetowych) o liczbie pracujących 10 lub więcej osób, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji F;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 24 lutego 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Informacje o sprawozdawcy. Pracujący, w tym zatrudnieni. Produkcja budowlano-montażowa. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.47.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021