Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
ZUS KSI-CRPS 02 - dane dotyczące wyrejestrowanych płatników składek
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Kompleksowy System Informatyczny ZUS - Centralny Rejestr Płatników Składek;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Raz w roku do 21 sierpnia 2020 r. za okres od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Ubezpieczeni i płatnicy składek.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Imiona i nazwiska. Numer identyfikacji podatkowej. Numer PESEL.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.80.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020