Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
ZUS KSI-CRU 01 - dane dotyczące ubezpieczonych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Kompleksowy System Informatyczny ZUS - Centralny Rejestr Ubezpieczonych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 4 razy w roku do 23 kwietnia 2020 r. za styczeń, luty, marzec 2020 r., do 22 lipca 2020 r. za kwiecień, maj, czerwiec 2020 r., do 21 października 2020 r. za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r., do 27 stycznia 2021 r. za październik, listopad, grudzień 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Czas pracy. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Ubezpieczeni i płatnicy składek.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Adres do korespondencji. Adres zamieszkania. Data urodzenia. Imiona i nazwiska. Numer identyfikacji podatkowej. Numer PESEL. Obywatelstwo. Płeć. Tytuł ubezpieczenia z wyłączeniem części kodu objętej tajemnicą.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01 1.04.06 1.21.14 1.23.02 1.23.26 1.24.01 1.80.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020