Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
UZP SI 01 - dane z rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach - zielone zamówienia publiczne
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Zamówień Publicznych
Źródło danych:
System informacyjny Urzędu Zamówień Publicznych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Zamówień Publicznych Co 2 lata do 26 czerwca 2020 r. za lata 2018-2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zielone zamówienia publiczne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.18
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020