Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
UPRP SI 02 - dane dotyczące wynalazków i patentów
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Patentowego RP
Źródło danych:
System informacyjny Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Patentowy RP Co 2 lata do 26 czerwca 2020 r. za lata 2018-2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Własność intelektualna.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.18
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020