Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
G-05 - sprawozdanie o kosztach zużycia materiałów, energii i usług obcych oraz wartości zapasów materiałów
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
G-05 - sprawozdanie o kosztach zużycia materiałów, energii i usług obcych oraz wartości zapasów materiałów
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 lub więcej osób, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji A (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących indywidulane gospodarstwa rolne), B, C, D, E, F, G, H, I, J, K (z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych), L, M, N, P, Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R, S (z wyłączeniem związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych), które prowadzą księgi rachunkowe. Za Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jednostki organizacyjne Lasów Państwowych przekazują dane ze swojej działalności.;

metoda obserwacji pełnej
Co 5 lat do 10 maja 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.15 1.61.18
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021