Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
ARiMR IRZ 06 - dane dotyczące zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku świnie, produkcji zwierzęcej oraz dane dotyczące posiadacza zwierząt
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Źródło danych:
System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zgodnie z potrzebami analitycznymi badania od 1 stycznia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Pogłowie świń. Produkcja żywca wieprzowego.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Imiona i nazwiska. Numer PESEL. Adres zamieszkania.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020