Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KT-2 - wykorzystanie turystycznego obiektu noclegowego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
KT-2 - wykorzystanie turystycznego obiektu noclegowego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do grup: 55.1, 55.2, 55.3 posiadające mniej niż 10 miejsc noclegowych;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 20%
Raz w roku do 20 stycznia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Turystyczna baza noclegowa. Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.30.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021