Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
M-05 - wykaz budynków mieszkalnych administrowanych/zarządzanych przez zarządców nieruchomości
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
M-05 - wykaz budynków mieszkalnych administrowanych/zarządzanych przez zarządcę nieruchomości
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej, których działalnością jest władanie, zarządzanie bądź administrowanie zasobami mieszkaniowymi znajdującymi się:
- w budynkach będących własnością:
- zakładów pracy (z wyjątkiem PKP w zakresie kosztów utrzymania zasobów),
- urzędów obsługujących organy wykonawcze jednostek samorządów terytorialnych,
- spółdzielni mieszkaniowych,
- towarzystw budownictwa społecznego,
- Skarbu Państwa (z wyjątkiem ministerstw w zakresie kosztów utrzymania zasobów),
- innych podmiotów,
- w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi;
podmioty gospodarki narodowej, którym podmiot posiadający własne zasoby mieszkaniowe zlecił zarządzanie lub administrowanie tymi zasobami;

metoda obserwacji pełnej
Co 2 lata do 30 września 2020 r. według stanu na 31 marca 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Zasoby mieszkaniowe. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020