Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MG-21 - import węgla koksowego do produkcji koksu
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Aktywów Państwowych
Źródło danych:
MG-21 - import węgla koksowego do produkcji koksu
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Osoby prawne prowadzące działalność w zakresie produkcji wyrobów koksowniczych (koksownie), zaklasyfikowaną według PKD do grupy 19.1 - wytwarzanie i przetwarzanie koksu, oraz użytkownicy koksu;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 27 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 27 stycznia 2021 r. za II półrocze 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Koksownictwo. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.46.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020