Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MZ/N-1a - karta zgłoszenia nowotworu złośliwego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
MZ/N-1a - karta zgłoszenia nowotworu złośliwego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, w związku z rozpoznaniem i podejrzeniem nowotworu złośliwego, w tym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA;

metoda obserwacji pełnej
Stały dostęp sukcesywnie i do 15 stycznia 2021 r. za grudzień 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Krajowy Rejestr Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, wojewódzkie biura rejestracji nowotworów
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, w związku z rozpoznaniem i podejrzeniem nowotworu złośliwego, w tym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 15. dnia po miesiącu rozpoznania choroby i do 15 stycznia 2021 r. za grudzień 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci papierowej;
zbiór danych;
Krajowy Rejestr Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, wojewódzkie biura rejestracji nowotworów
Wojewódzkie biura rejestracji nowotworów;

metoda obserwacji pełnej
Stały dostęp do 30 września 2020 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Krajowy Rejestr Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy Rejestr Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 grudnia 2020 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia;

dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal informacyjny Krajowego Rejestru Nowotworów (www.onkologia.org.pl)
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Zachorowania, problemy zdrowotne. Zgony.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Adres zamieszkania. Data urodzenia. Imiona i nazwiska. Numer PESEL. Obywatelstwo. Płeć. Wykształcenie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020