Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
OS-4 - sprawozdanie o napełnianiu stawów rybnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
OS-4 - sprawozdanie o napełnianiu stawów rybnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej według jednostek lokalnych prowadzące gospodarkę wodną w stawach rybnych o powierzchni 10 ha i więcej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 29 stycznia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Stawy rybne. Ścieki. Zaopatrzenie w wodę. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021