Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
C-04 - sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
C-04 - sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej, bez względu na liczbę pracujących, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji F;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w miesiącu do 20. dnia po miesiącu za miesiąc i do 20 stycznia 2021 r. za grudzień 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ceny producentów robót budowlanych. Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.64.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020