Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
PDP - podróż do Polski
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
PDP - podróż do Polski
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Osoby przyjeżdżające z zagranicy niemieszkające stale w Polsce (nierezydenci);

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 0,1%
7 razy w kwartale za III kwartał 2020 r., za IV kwartał 2020 r., w wylosowane dni kwartału za I kwartał 2020 r., za II kwartał 2020 r.;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci papierowej;
wywiad bezpośredni;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Przyjazdy nierezydentów (cudzoziemców) do Polski. Ruch graniczny. Wydatki poniesione w związku z podróżami. Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.30.17
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020