Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
C-06 - sprawozdanie o cenach producentów usług
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
C-06 - sprawozdanie o cenach producentów usług
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej, których liczba pracujących wynosi 10 lub więcej osób, prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną, zaklasyfikowaną wg PKD do działów 58, 59, 60, 62, 63, 68, 69, 71, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81 i 82 oraz grupy 70.2;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w kwartale do 15 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 15 lipca 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 15 października 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 15 stycznia 2021 r. za IV kwartał 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ceny producentów usług. Czas pracy. Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.64.16
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020