Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
S-12 - sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych, kształceniu specjalistycznym, osobach ubiegających się o stopień doktora oraz zatrudnieniu w uczelniach kościelnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
S-12 - sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych, kształceniu specjalistycznym, osobach ubiegających się o stopień doktora oraz zatrudnieniu w uczelniach kościelnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Uczelnie i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe, z wyjątkiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 stycznia 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Absolwenci. Dane identyfikacyjne. Doktoranci i doktoraty. Pracujący, w tym zatrudnieni. Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego. Stypendia naukowe. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.27.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021