Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
SG-01 - statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
SG-01 - statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy gmin; Urzędy dzielnic m.st. Warszawy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 22 lutego 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Formy ochrony przyrody. Hodowla lasu. Pozyskanie drewna. Tereny zieleni. Zadrzewienia. Zasoby leśne. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.07 1.52.01 1.52.02 1.52.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021