Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
SG-01 - statystyka gminy: środki trwałe
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
SG-01 - statystyka gminy: środki trwałe
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy gmin; Urzędy dzielnic m.st. Warszawy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 lutego 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Nakłady inwestycyjne. Środki trwałe brutto. Wartości niematerialne i prawne brutto. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.66.01 1.66.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021