Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
T-04 - sprawozdanie o towarowym transporcie drogowym zarobkowym
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
T-04 - sprawozdanie o towarowym transporcie drogowym zarobkowym
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 10 lub więcej osób, prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną zakwalifikowaną według PKD do działów 49 i 52;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 19 lutego 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Eksploatacja pojazdów drogowych. Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski. Rodzaj prowadzonej działalności. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021