Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
Z-05 - badanie popytu na pracę
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
Z-05 - badanie popytu na pracę
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność gospodarczą w zakresie sekcji PKD A-S, według jednostek lokalnych, w których liczba zatrudnionych wynosi co najmniej 1 osobę, z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie działalności organizacji członkowskich (dział 94);

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 18%
Raz w kwartale do 8 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 8 lipca 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 8 października 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 11 stycznia 2021 r. za IV kwartał 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane identyfikacyjne. Popyt na pracę. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rodzaj prowadzonej działalności. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020