Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
Z-06 - sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
Z-06 - sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność gospodarczą, w których liczba pracujących wynosi powyżej 9 osób, zakwalifikowane według PKD do: działów 03 (z wyłączeniem klasy 03.11), 72 i 75;
podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność gospodarczą bez względu na liczbę pracujących zakwalifikowane według PKD do: działu 01; sekcji K (według jednostek lokalnych), z wyjątkiem podmiotów wymienionych w badaniu SP-3, sekcji O (w tym klasa 84.30 według jednostek lokalnych), sekcji P (według jednostek lokalnych z wyjątkiem podklasy 85.42.Z), z wyjątkiem podmiotów wymienionych w badaniu SP-3, sekcji Q (w tym działy 87 i 88 według jednostek lokalnych), z wyjątkiem podmiotów wymienionych w badaniu SP-3;
jednostki sfery budżetowej oraz instytucje gospodarki budżetowej zaklasyfikowane do wszystkich rodzajów działalności bez względu na liczbę pracujących;
z wyjątkiem gospodarstw rolnych, fundacji, stowarzyszeń, organizacji społecznych, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego i zawodowego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 20 stycznia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi powyżej 9 osób, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowane według PKD do: sekcji B - J, L, M (z wyłączeniem działów 72 i 75), N, R, S (z wyłączeniem działu 94) oraz działu 02 i klasy 03.11;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 3 lutego 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Czas pracy. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Pracujący, w tym zatrudnieni. Wynagrodzenia. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.02 1.23.13 1.24.01 1.61.17 1.80.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021