Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
załącznik do sprawozdania SG-01 - statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
Załącznik do sprawozdania SG-01 - statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy gmin; Urzędy dzielnic m.st. Warszawy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 kwietnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Nieczystości ciekłe. Odpady komunalne. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.05 1.01.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021