Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
ZG - kartoteka gospodarstwa domowego, badanie aktywności ekonomicznej ludności
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
ZG - kartoteka gospodarstwa domowego, badanie aktywności ekonomicznej ludności
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Gospodarstwa domowe;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 0,4%
Raz w kwartale do 5 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 5 lipca 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 4 października 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 10 stycznia 2021 r. za IV kwartał 2020 r.;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni;
ankieter statystyczny;

dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad telefoniczny;
teleankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Charakterystyka gospodarstw domowych. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Migracje. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Świadczenie wychowawcze i dodatki. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Data urodzenia. Imiona i nazwiska. Numer telefonu. Obywatelstwo. Płeć. Stan cywilny. Wykształcenie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.01 1.23.22
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020