Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
BGK SFK 03 - dane dotyczące funduszy utworzonych, powierzonych i przekazanych BGK na mocy odrębnych ustaw (w tym: fundusze kredytowe i przepływowe) - dane bilansowe
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Banku Gospodarstwa Krajowego;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Bank Gospodarstwa Krajowego 2 razy w roku do 10 marca 2020 r. za IV kwartał 2019 r. - dane wstępne, do 2 września 2020 r. za IV kwartał 2019 r. - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Bank Gospodarstwa Krajowego 3 razy w roku do 3 czerwca 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 2 września 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 2 grudnia 2020 r. za III kwartał 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane bilansowe. Finansowe aktywa i pasywa.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020