Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
F-01/s - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym uczelni
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
F-01/s - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym uczelni
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Uczelnie, które prowadzą działalność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.);

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Koszty pracy. Nakłady inwestycyjne. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Usługi edukacyjne. Wynagrodzenia. Finanse uczelni. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.27.05 1.44.15 1.65.19 1.67.14 1.80.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021