Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KNF SNP_SNU_ESPI 01 - dane z rachunku zysków i strat: pracowniczych funduszy emerytalnych, pracowniczych towarzystw emerytalnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych oraz aktywa netto PFE
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
Elektroniczny system przekazywania informacji;
System Nadzoru Pośredniego nad rynkiem emerytalnym;
System Nadzoru Ubezpieczeń;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komisja Nadzoru Finansowego Raz w kwartale do 21 maja 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 20 sierpnia 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 19 listopada 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 19 lutego 2021 r. za IV kwartał 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Działalność towarzystw i funduszy emerytalnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020