Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KNF SNU 08 - dane z dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych w podziale na ogółem i działy I i II, formy organizacyjne, rodzaje kapitału
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
System Nadzoru Ubezpieczeń;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komisja Nadzoru Finansowego Raz w kwartale do 49. i 70. dnia po kwartale za I kwartał 2020 r., do 42. i 70. dnia po kwartale, narastająco za II kwartał 2020 r., za IV kwartał 2020 r., za III kwartał 2020 r. i do 12 lutego 2021 r. za IV kwartał 2020 r., do 9 marca 2021 r. za IV kwartał 2020 r., do 31 sierpnia 2021 r. za rok 2020 - dane zweryfikowane przez biegłego rewidenta;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywa zakładów ubezpieczeń. Działalność zakładów ubezpieczeń. Ogólny rachunek zysków i strat zakładów ubezpieczeń. Pasywa zakładów ubezpieczeń. Techniczny rachunek ubezpieczeń zakładów ubezpieczeń.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.04 1.67.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020