Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
G-01 - sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
G-01 - sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących:
- 10 lub więcej osób, prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną zaklasyfikowaną wg PKD do działów 01 (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, sekcji D, E, F (z wyłączeniem grupy 41.1), działów 52, 58, 61,
- 50 lub więcej osób, prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji B, działów 10, 11 ,12, 14, 19, 49, 50, 51;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 8 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Gospodarowanie materiałami. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021